Custörite hyzmat

Custörite hyzmat

Gapy enjamlary, gapy öndürijileriniň geljekdäki ösüşine möhüm täsir edýär.Gowy gapy enjamlary çözgüdi bilen üpjün ediji, diňe bir gapy öndürijilerine doly gapy enjamlary ulgamyny bir gezeklik satyn almak bilen çäklenmän, gapy öndürijileriniň önümi bilen hyzmatdaşlyk edip, gapy öndürijileriniň önümleriniň ösüşi üçin aýrylmaz goldaw bermelidir.Şeýlelik bilen, gapy satyn alýanlaryň diňe wagt çykdajylaryny we adam resurslarynyň çykdajylaryny tygşytlamak bilen çäklenmän, gapy öndürijileriniň gözleg we ösüş mümkinçiliklerini hem ösdürip biler.

Gapy öndürijileriniň gapy enjamlaryny çözgüt üpjün edijilerine bolan isleglerine jogap edip, IISDOO, gapy enjamlary öndürijileriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin öz önümçilik liniýasyny we kompaniýa gurluşyny ýerleşdirdi.

Özbaşdaklyk ukyby

IISDOO döredilişiniň başynda kem-kemden öz gözleg we barlag toparyny döredip başlady.Häzirki wagtda IISDOO R&D toparynda önüm gurluşynyň ösüşi, daşky görnüşi dizaýny we belli senetler ýaly müşderileriň özleşdirme zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljek mehaniki inersenerler, gaýtadan işleýän inersenerler we daşky dizaýnerler bar.Diňe bu däl, IISDOO-nyň önüm öndürmek we dizaýn, 3D çap etmek, galyplary ösdürmek, galyndy synag, synag önümçiligi we köpçülikleýin önümçilik üçin bir basgançakly hyzmaty berip biljek täze zawody bar, täze önümleriň ösüşinden köpçülikleýin önümçilige çenli aragatnaşyk bahasyny azaldar. we hyzmatdaşlygy has ýakynlaşdyrmak.

Gapy enjamlary üçin enjamlar

Hususylaşdyrylan ukypdan başga-da, IISDOO gapy öndürijileriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin gapy saklaýjylary, gapy çeňňekleri we ş.m. gapy enjamlary enjamlarynyň önüm setirini hem goşdy.Gapy diňe bir işleýän talaplary kanagatlandyryp bilmez, gapynyň gözelligini hem göz öňünde tutar.IISDOO gapy enjamlaryny bir basgançakly satyn alýandygy sebäpli, gapy öndürijileriniň beýleki üpjün edijilerinden beýleki gapy enjamlaryny satyn almak üçin wagt we güýji tygşytlaýar.

hyzmat-1

Gapy öndürijiler hyzmatynda hünär tejribesi

IISDOO 2018-nji ýylda gapy öndürijileri bilen hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak strategiýasyny kesgitlänsoň, gapy öndürijilerine hyzmaty gowulandyrmak we meselelerini wagtynda çözmek üçin gapy öndürijilerini yzarlamaga bagyşlanan satuw toparyna gapy öndüriji hyzmat toparyny goşdy.Önümçilikde, IISDOO önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak we eltip bermek mümkinçiliklerini üpjün etmek üçin ISO önümçilik dolandyryş ulgamyny we awtomatiki önümçilik enjamlaryny hödürledi.

IISDOO, 10 ýyldan gowrak tejribesi, baý tejribesi we hünär ukyby bolan gapy enjamlaryny çözüjidir, gapy öndürijilerine has gowy ösmäge we bilelikde ösüş gazanmaga netijeli kömek edip biler.


Habaryňyzy bize iberiň: