YALIS Giriş

Marka giriş

ISDOO Europeanewropa bazaryna hyzmat etmegi maksat edinýän we dünýäniň ýokary derejeli tehnologiýasyndaky we häzirki zaman dizaýnynyň üýtgemelerini çalt duýup bilýän täze döredilen dinamiki enjam markasydyr.

IISDOO içerki gapy tutawaçlaryny, aýna gapy tutawaçlaryny, gapy enjamlary esbaplaryny, binagärlik enjamlaryny ösdürýär.

IISDOO önümleri Europeanewropa enjamlarynyň ussatlygynyň iň ýokary derejesini görkezýär, "Diňe ýokary hilli enjamlary öndüriň", önümiň hiline we iş jikme-jikliklerine üns bereris.

Her bir müşderä höwes we arzuw bilen hyzmat etmegi maksat edinýäris.

Kompaniýanyň baý önümçilik, satuw tejribesi we dürli binagärlik sahnalary üçin giňişleýin enjam çözgütleri bar.

Yzygiderli önüm täzeligi, ýokary tehnologiýaly enjamlaryň ornaşdyrylmagy, müşderi hyzmat mümkinçilikleriniň gowulaşmagy, biz hiç wagt durmarys ...

aa5930ce9338d71dec64e9ab0a063637e3287f98e584-BMkmPf_fw1200

IISDOO ýagdaýy

Gapy tutawaç pudagynda birnäçe kompaniýa ýa-da öndüriji bar:

Birinjisi, beýleki kompaniýalaryň ýa-da öndürijileriň dizaýnlaryna öýkünmekdir.Şeýle kompaniýalaryň ýa-da öndürijileriň önümlerinde innowasiýa dizaýnlary we täze önümleri öndürmek ukyby ýok.

Ikinjisi, esasan, alýuminiý garyndy gapy tutawaçlaryny, poslamaýan polat gapy tutawaçlaryny ýa-da demir gapy tutawaçlaryny hödürleýän kompaniýalar ýa-da öndürijilerdir.Önümleriň bu görnüşleri esasan köp mukdarda, bahalara duýgur hasaplanýar we önümiň ösüşini we täzeligini talap etmeýär.

Sink garyndyly gapy tutawaçlary we gapy enjamlary çözgütleri öndüriji IISDOO, diňe dürli görnüşli müşderiler üçin önüm öndürmek ukyby we gapy amaly ssenarileri bilen çäklenmän, başga bazarlarda marketing we mahabat mümkinçilikleri bilenem.

Üçünjisi, Italiýanyň öňdebaryjy markasy.Önümleri esasan bürünçden ýasalýar.Olaryň markasy bütin dünýäde gaty ýokary abraýdan peýdalanýar.Şeýle-de bolsa, önümleri az mukdarda müşderiler üçin elýeterli bolup biler - aşa kaşaň müşderiler.

kompaniýa img7
kompaniýa img5
kompaniýa img4

Marka meýilnamasy

13

Öňdebaryjy marka bolmak

öýdünýädäki gapy enjamlaryny gowulandyrmak!


Habaryňyzy bize iberiň: