Livingaşaýyş pikirleri

 • Tutagyň gulpy gurluşy, adatça, bäş bölege bölünýär… ..

  Tutagyň gulpy gurluşy, adatça, bäş bölege bölünýär… ..

  Gapy tutawaçlaryna hakykatdanam düşünýärsiňizmi?Bazarda gulplaryň görnüşleri köpelýär.Häzirki wagtda iň köp ulanylýanlardan biri tutawajyň gulpydyr.Tutuş gulpuň gurluşy näme?Tutagyň gulpy gurluşy adatça bäş bölege bölünýär: tutawaç, panel, ...
  Koprak oka
 • Bilim door Gapy enjam enjamlaryny bilmek 丨

  Bilim door Gapy enjam enjamlaryny bilmek 丨

  12. Jaýyň gapysynyň gulpy açyk we ýapyk bina gapylaryna oturdylmalydyr.Adatça apparat gulpy korpusyndan (berkitme gapysy we penjire enjamlary, dolandyryş mehanizmi we tormoz mehanizmi goşmak bilen), gulplama ýüz plastinkasy, tutawaç, gapak plastinasy we ş.m. gulp dili di ...
  Koprak oka
 • Bilim Flo Gaty zeýkeşiň ululygy we görnüşi

  Bilim Flo Gaty zeýkeşiň ululygy we görnüşi

  Zemin zeýkeşleriniň dezodorizasiýasy barada aýdylanda, her kim munuň bilen gaty tanyş bolmaly.Adatça maşgala hammamlarynyň bezeginde ulanylýan enjam.Onuň öndürijilik görkezijileriniň hili öý howasynyň ýagdaýyna gönüden-göni täsir eder.Şonuň üçin köp kiçi partn ...
  Koprak oka
 • Gapynyň gulpuny ulanmak we hyzmat etmek

  Gapynyň gulpuny ulanmak we hyzmat etmek

  Gapy gulplaryndan penjire gulplaryna, çekme tutawajyndan gulplary dolandyrmak üçin her gün tutawaçlara degýäris, ýöne gapynyň gulplaryny nädip saklamalydygyny we gurulýandygyny anyk bilýärismi?Indiki, enjamlaryň gulplaryny töwekgelçiliksiz ulanmak we saklamak barada size hökman habar bererin.Bejeriş işine serediň ...
  Koprak oka
 • Halkara öňdebaryjy gapy gulplama enjamlary markasy şu ýerde!

  Halkara öňdebaryjy gapy gulplama enjamlary markasy şu ýerde!

  1. Gapy gulplarynyň haýsy görnüşleri bar?Jemgyýetiň yzygiderli ösmegi bilen, apparat gapy gulplama elementleriniň aýratynlyklary barha köpelýär we her bir enjam gulpunyň dürli amaly aýratynlyklary bar.Gapy gulplaryny daşarky gapy gulplaryna (ogurlyga garşy gulplar), otagda ...
  Koprak oka
 • Gapy kärhanalary üçin apparat çözgütleri bilen üpjün edýän gapy tutawajy

  Gapy kärhanalary üçin apparat çözgütleri bilen üpjün edýän gapy tutawajy

  Gapynyň agzy, göze ilmeýän hem bolsa, ünsden düşürilmeli däldir.Öý durmuşynda diňe bir möhüm funksional rol oýnamak bilen çäklenmän, dürli görnüşleri we stilleri öý bezegine-de möhüm pursatlar goşup biler.Aýdylyşy ýaly, kiçijik gapy tutawajy “jikme-jiklikler üstünligi ýa-da şowsuzlygy kesgitleýär” ...
  Koprak oka
 • Apparat hiline nädip baha berip bileris?

  Apparat hiline nädip baha berip bileris?

  Apparat esbaplary üçin marka önümiň hiliniň we önümçilik dizaýnynyň kepili bolup durýar.Gowy marka enjamlary material, dizaýn, önümçilik we ulanmak babatynda birneme berk talaplara eýedir.Qualityokary hilli we çydamlylykdan başga-da, öndürilen önümler hem hu ...
  Koprak oka
 • Görünmeýän gapy gapylary we agaç gapylar we gizlin gapylar

  Görünmeýän gapy gapylary we agaç gapylar we gizlin gapylar

  Koprak oka
 • Ak reňkli gapy bilen haýsy reňkli gapy gulpy gowy görünýär?

  Ak reňkli gapy bilen haýsy reňkli gapy gulpy gowy görünýär?

  Ak reňk ähli maksatly reňk we köp dostlaryň halaýan reňkidir.Ak reňkli gapy bilen haýsy reňkli gapy gulpy gowy görünýär?Ak agaç gapylar köplenç stil taýdan döwrebapdyr we altyn gapy tutawaçlaryna ýa-da Gara içerki gapy tutawaçlaryna laýyk gelmek gowy saýlawdyr.Agaç gapyny nädip deňeşdirmeli ...
  Koprak oka
 • gapy gulp öndürijileri sizi gulp silindrleriniň görnüşleri bilen tanyşdyrýarlar

  gapy gulp öndürijileri sizi gulp silindrleriniň görnüşleri bilen tanyşdyrýarlar

  içerki gapy gulplary, durmuşymyzda köplenç duş gelýän agyr gapy gulplarydyr.Adyndan görnüşi ýaly, içerki gapy gulplary, otaglaryň gapy gulplary, hammamyň gapy gulplary, okuw gapy gulplary we ş.m. ýaly jaýlarda ulanylýan gapy gulplarydyr.
  Koprak oka
 • Keselhananyň gapysynyň gulpy üçin haýsy material gowy?

  Keselhananyň gapysynyň gulpy üçin haýsy material gowy?

  Bazarda aýlanýan gapy gulplarynda esasan dört material bar: poslamaýan polat, sink erginleri, alýumin garyndysy we arassa mis.Keselhana hökmünde köp adam gelýär we gapy gulpunyň hiline ýokary talaplar bar.Çydamly we uzak möhletli ulanmak gerek.Tutga gaçýar ...
  Koprak oka
 • Sink garyndy gapy gapy material aýratynlyklary

  Sink garyndy gapy gapy material aýratynlyklary

  Metal misiň bahasynyň ýokarlanmagy bilen sink erginlerini elektroplatirlemek tehnologiýasy ýokarlanýar.Häzirki wagtda gapy tutawaçlarynyň köpüsi mis ýasamakdan ýüz öwürdi we sink erginleri bilen çalşyryldy.Ondan soň, YALIS Apparat sink erginli gapy han hakda esasy bilimleriň gysgaça mazmunyny ýazdy ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3

Habaryňyzy bize iberiň: