Bazar syýasaty

Sebitleri goramak syýasaty

gapy zawody

Gapy enjamlary bazarynda ýokary hilli önümler üçin hem, bahadanam köp italýan markalary bar.Şeýle-de bolsa, müşderileriň hemmesi beýle ýokary bahalary kabul edip bilmeýärler.Şonuň üçin IISDOO ýokary derejeli önümler, ýöne Europeanewropada öndürilen gapy enjamlary bazary bilen deňeşdirilende arzan bahalar bilen size mümkinçilikdir.IISDOO bilen hyzmatdaşlyk gurlanda, sebitiňizdäki ýerli bazary goraýarys.Şereketiňiz siziň ýeriňizde IISDOO paýlaýjy hökmünde kesgitlenýär.

IISDOO ýöriteleşdirilen önüm dizaýnlarynda, markany mahabatlandyrmakda we işewürligi ösdürmekde hünärmen hyzmatlaryny bermek üçin paýlaýjylarymyz bilen ýakyndan işleýär.Marketerli bazara esaslanyp, IISDOO distribýutorlarymyz üçin harytlary müşderilerine rahat satyp biler ýaly amaly meýilnamalary hödürleýär.Iş paneli bilen umumy strategiýa, geljekde işewürlik we bölümiň peýdasyna halkara derejesinde işewür hyzmatdaşlyga ýol açmakdan ybaratdyr.

Önümi goramak syýasaty

Customöriteleşdirilen önümler üçin IISDOO öz önümleriňizi goraýar.Önümleriňizi bazarda bäsdeş we üýtgeşik bolmakdan goraýarys, önümleriňizi başga müşderilere satmarys.

2-2
Huace
daojuxiang

Marka goldawy

1. Mahabat goldawy: Müşderilerimiziň aýratyn zerurlyklaryna laýyk gelýän asyl çözgütleri taýýarlaýarys.Mahabatlandyryş üçin satuw materiallary we gurallary bilen üpjün etmek.Mahabat displeýleri, displeý tagtalary, şkaflar, broşýuralar we ş.m.

2. Sergi otagy we sergi dizaýny: IISDOO sergi zaly / sergi bezeg dizaýnlary we ýöriteleşdirilen marketing materiallary çözgütlerini agentlerimize / paýlaýjylarymyza hödürlemekden hoşal.Çuňňur aragatnaşyk we müşderilerimiziň talaplaryna düşünmek arkaly size hödürlenýän kanagatlanarly sergi otagy.

3. Täze önümler goldaýar: Täze önümler, agentden / distribýutorlarymyza öňünden hödürlener, bu bolsa işden başga, VIP bolmagyň şatlygyny duýýar.

gapy enjamlaryny üpjün ediji

Distribýutoryň talaplary

1. apparat önümlerini ýerli bazarda paýlamak üçin käbir kanallar bilen, satuw / dükanlar / degişli torlar bilen;

2. Marka agentleri / paýlaýjylar;

3. marketerli bazardan garaşsyz boluň: satuwlary, satyn almalary, marketing toparlary bilen;ammarlarmarketing we mahabat işlerini özbaşdak tamamlap biler;

4. IISDOO sebit agentleri: gurluşyk materiallary / apparat pudagyndaky tejribe, ýokary tanamak we IISDOO marka strategiýasyna düşünmek.


Habaryňyzy bize iberiň: