Gurluşy

6072 Magnit sessiz Mortise gulpy

Material Poslamaýan polat
Merkez aralygy 72mm
Yzyna düzmek 60mm
Sikl synagy 200,000 gezek
Düwmeleriň belgisi 3 düwme
Standart EURO standarty

Sesi: Adaty: 60 desibelden ýokary;IISDOO: 45 desibel töweregi.

Aýratynlyklary:

1. Gurluşy has takyklaşdyrýan we gurnama kynlygyny azaldýan sazlanylýan iş taşlaýyş.

2. Gurulýan L şekilli itek bölegi, itiş böleginiň hereket edýän ugrunyň boltuň hereket edýän ugruna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin, boltuň işleýşi has rahat bolar ýaly.

3. Bolt pru springina bilen boltyň arasynda we iş wagtynda zarba gulpundan çykýan sesleri azaltmak üçin ümsüm gazetler goýulýar.

4. Sürtülmäni azaltmak we has dymdyrmak üçin bolt neýlon gatlagy bilen örtülendir.

 

IISDOO Magnetic Mortise Lock tarapyndan çözülen bazar agyry nokatlary haýsylar?

1. Bazardaky gulp korpusynyň gurluş dizaýny çylşyrymly we boltuň hereketi tekiz däl.Şonuň üçin gapy tutawajy basylanda garşylyk uly bolýar, netijede gapy tutawajynyň gysga ömri bolýar.

2. Bazardaky zarba korpusynyň gurnama ýagdaýy kesgitlenendir we çeýe sazlap bolmaýar, bu gurnamagyň kynlygyny ýokarlandyrýar.

3. Bazardaky sessiz gulplaryň köpüsi işledilende, boltuň tekizligi gaty gowy däl we çişiriji gulp komponentleriniň arasyndaky çaknyşyk sesi gaty sesli bolýar, bu bolsa sessiz täsirini ep-esli azaldar.

6072-model

5mm Ultra inçe Rosette we Bahar mehanizmi

Häzirki wagtda bazardaky tutawaç rozetiniň bahar mehanizminiň dizaýny esasan agyr, köp çig mal sarp edýär we sarp ediji toparlaryň estetiki talaplaryna laýyk gelmeýän görnüşi gaty uly.IISDOO ultra inçe rozet we bahar mehanizmi galyňlygy bary-ýogy 5mm bolan sink ergininden ýasalýar.Içinde täzeden düzülen çeşme bar, bu tutawaç basylanda gulp bedeniniň ýitmegini azaldýar we uzak wagtlap ulanylandan soň asylmak aňsat däl.

5mm Ultra inçe Rosette we Bahar mehanizmi2
5mm Ultra inçe Rosette we Bahar mehanizmi

Aýratynlyk:

1. Tutuş rozetanyň galyňlygy has inçe we has ýönekeý 5 mm-e çenli azalýar.

2. Gurluşyň içinde bir taraplaýyn gaýdýan çeşme bar, bu gapy tutawajy basylanda gulp bedeniniň ýitgisini azaldyp biler, şeýlelik bilen gapynyň tutawajy basylýar we gapy tutawajy has rahat bolýar we şeýle bolýar asmak aňsat däl.

3. Iki gezek çäkli ýerleşiş gurluşy: Çäkli ýerleşiş gurluşy, gapy tutawajynyň aýlanma burçunyň çäklidigini üpjün edýär, bu bolsa gapy tutawajynyň hyzmat möhletini netijeli uzaldýar.

4. Gurluşy has ýokary berkligi we deformasiýanyň öňüni alýan sink ergininden ýasalýar.

Mini gurluş we Rosette we Escutcheon

Häzirki wagtda ýokary derejeli içerki dizaýn gapy we diwar integrasiýasy üçin meşhur, şonuň üçin göze görünmeýän gapylar we potolokly gapylar ýaly ýokary derejeli minimalist gapylar peýda boldy.Minimalist gapynyň bu görnüşi, umumy görüş effektini ýokarlandyrmak üçin gapynyň we diwaryň birleşmegine üns berýär.Şonuň üçin IISDOO rozetanyň we eskutonyň ululygyny azaltmak üçin kiçi bahar mehanizmini we gurnama toplumyny döretdi.Bahar mehanizmini we gapynyň deşigine gurnamak toplumy bilen, rozet we eskuton mümkin boldugyça gapy we diwar bilen deň derejede saklanýar.Has köp gapy we diwar integrasiýasynyň görnüşi bilen.

ýatylýan otagyň gapy tutawajy

IISDOO aýna bölekleri

Inçe çarçuwaly aýna gapylaryň bazar tendensiýasyny kanagatlandyrmak we soňky 10 ýylda IISDOO tarapyndan işlenip düzülen onlarça gyzgyn satylýan gapy tutawaçlaryny aýna gapylary inçe ulanmak üçin IISDOO aýna böleklerini işe girizdi.Aýna bölegi aýna gapy bilen aýna gapy tutawajynyň arasyndaky köpri bolup, 3 dürli gapy çarçuwasy ululygy bilen dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp biler.Aýna bölegi IISDOO-nyň ähli gapy tutawaçlary bilen gabat gelýär.Süýşmeginiň öňüni almak üçin bölekde rezin zolaklar bar.Simpleönekeý dizaýn we innowasiýa görnüşi ýönekeý jaýlara başga bir stil getirýär.

aýna gapy gulpy

Habaryňyzy bize iberiň: