Haryt amaly çözgüdi

 • Inçe çarçuwaly aýna gapy enjamlary çözgüdi

  Inçe çarçuwaly aýna gapy enjamlary çözgüdi

  Minimalist stiliň meşhurlygy bilen inçe çarçuwaly aýna gapylar ýuwaş-ýuwaşdan müşderiler tarapyndan gowy görülýär.Şeýle-de bolsa, bazardaky aýna gapy gulplarynyň köpüsi inçe çarçuwaly aýna gapylar üçin amatly däl.Bu meseläni çözmek üçin, YALIS inçe çarçuwaly aýna gapy tutawaç gulplaryny we inçe çarçuwaly aýna gapy enjam enjamynyň çözgüdini işe girizdi.

 • Minimalist gapy enjamlary çözgüdi

  Minimalist gapy enjamlary çözgüdi

  IISDOO ýokary derejeli gapy enjamlary çözüji üpjün ediji hökmünde minimalist gapylar (göze görünmeýän gapylar we potolok beýik gapylar) üçin minimalist gapy tutawajy gulplaryny döretdi.Minimalist gapy tutawajynyň gulplary bilen, IISDOO minimalist gapy enjamlary çözgüdini birleşdirýär.

 • Içki agaç gapy enjamlary çözgüdi

  Içki agaç gapy enjamlary çözgüdi

  IISDOO, ýaşlaryň estetikasyna we gapy öndürijileriniň isleglerine görä içerki döwrebap gapy tutawaç gulplaryny we elýeterli kaşaň gapy tutawaç gulplaryny döretdi, müşderiler üçin dürli içerki agaç gapy enjamlaryny çözýär.

 • Ekologiki gapy enjamlary çözgüdi

  Ekologiki gapy enjamlary çözgüdi

  Alýumin çarçuwaly agaç gapylar diýlip hem bilinýän ekologiki gapylar, adatça beýikligi 2,1 m bilen 2,4 m aralygynda bolup, gapy ýüzleri erkin birleşdirilip, gapy çarçuwasy bilen çalşylyp bilner.IISDOO bu aýratynlyklara esaslanyp ekologiki gapy enjamlary çözgüdini döretdi.

 • Çaga otagynyň gapy enjamlarynyň çözgüdi

  Çaga otagynyň gapy enjamlarynyň çözgüdi

  IISDOO otagdaky çagalaryň howpsuzlygyna, tötänleýin gulplamak, jaýyň ýykylmagy, duýdansyz betbagtçylyklar we ş.m. üns berýär.Şol sebäpden, IISDOO çagalar otagynyň gapylary üçin çagalara garşy gapy tutawajy gulpuny döretdi, bu çaga howp astynda ene-atalara gapyny gyssagly açmaga mümkinçilik berýär.

Gözleg we gözleg topary

HABARLAR

 • Tutagyň gulp gurluşy, umuman di ...

  Gapy tutawaçlaryna hakykatdanam düşünýärsiňizmi?Bazarda gulplaryň görnüşleri köpelýär.Häzirki wagtda iň köp ulanylýanlardan biri tutawajyň gulpydyr.Tutuş gulpuň gurluşy näme?Tutagyň gulpy gurluşy adatça bäş bölege bölünýär: tutawaç, panel ...

 • YALIS enjamlary BIG5 DUBAI 2-ä goşular ...

  Häzirki wagtda sergä taýynlyk görýäris.“YALIS” diňe bir sink erginli gapy gulplary, magnit gulp korpuslary, müşderileriň öý şkafynyň tutawaç seriýasy, gurluşyk enjamlary we ş.m. ýaly dürli funksional we moda enjam önümlerini görkezmek bilen çäklenmän, müşderini hem üpjün etdi ...

 • BIG-5 sergisi, “Yalis” enjamlary bilelikde ...

  Uly 5, Dubaýdaky global merkezi bolan Gündogar bilen Günbataryň arasynda derweze bolup hyzmat edýän gurluşyk pudagy üçin iň uly we täsirli waka.“Yalis” Europeanewropa bazaryna hyzmat etmäge gönükdirilen täze döredilen dinamiki enjam markasydyr ...

Habaryňyzy bize iberiň: