Içki agaç gapy enjamlary çözgütleri

Göze görünmeýän gapylar we potolokly beýik gapylar ýaly ýokary derejeli minimalist gapylardan tapawutlylykda, içki gapylar pudagynda iň uly bazar paýy içerki agaç gapylaryndan has tygşytlydyr.Müşderileriň has gözegçilik edip boljak girdeji çäklerine eýe bolmagy üçin has bäsdeşlik bahasyny saklamak bilen önümiň hilini nädip saklamaly?Bu maksat bilen, IISDOO içerki agaç gapy enjamlary çözgütlerini çykardy.

A meýilnama:

Ahyrzaman

Bazar tendensiýasyna görä, IISDOO gapy we diwar integrasiýasynyň esasy estetikasyna laýyk bolup bilýän, ýöne has tygşytly ENDLESS seriýasyny çykardy.

1. Gapyny açmagyň we ýapmagyň sesini azaldyp bilýän sessiz magnitli berkitme gulpy bilen gabat geldi.

2. Gapynyň tutawajyny goýmak, gapynyň bitewiligini saklap bilýän gapynyň şol bir ýüzüni ulanyp bolýar.

3. Durnukly we açylmagy we ýapylmagy adaty turba leňňer gurluşyny ulanmak.

4. Gapy tutawaç şekilleriniň iki görnüşi bar: tegelek we inedördül.

未 命名 -2

B meýilnamasy:

Ultra inçe Rosette

Ultra inçe Rosette & IISDOO Sink erginli gapy tutawaçlary

IISDOO ultra inçe gapy tutawaç rozetasynyň galyňlygy 5mm, bazardaky gapy tutawaç rozetasynyň köpüsi 9mm, has inçe we has gysga.

1. Rozetanyň galyňlygy bary-ýogy 5mm, has inçe we has ýönekeý.

2. Gapynyň tutawajyny asmak aňsat bolmazlygy üçin, ýaz mehanizminde bir taraplaýyn gaýdyp gelýän çeşme bar.

3. Jübüt çäkli gurluş, tutawajyň aýlanma burçunyň çäklidigini üpjün edýär, bu tutawajyň hyzmat möhletini netijeli uzaldýar.

4. Bahar mehanizmi has ýokary berkligi we deformasiýanyň öňüni alýan sink ergininden ýasalýar.

Sink ergininiň ýokary plastikligi we berk gatylygy bar.Birnäçe ýyllap işlenip düzülenden we dizaýn edilenden soň, IISDOO diňe 20-den gowrak görnüş görnüşini öndürmän, eýsem müşderiler tarapyndan giňden tanalýan onlarça sink erginli gapy tutawaçlaryny hem dizaýn etdi.

Amatly lýuks gapy tutawaçlary

Amatly lýuks gapy tutawaçlary

Döwrebap dizaýn gapy tutawaçlary

Döwrebap dizaýn gapy tutawaçlary


Habaryňyzy bize iberiň: