• Heý, bu biziň täze gapy enjamlarymyz markasy - IISDOO

  Heý, bu biziň täze gapy enjamlarymyz markasy - IISDOO

  IISDOO Europeanewropa bazaryna hyzmat etmegi maksat edinýän we içerki gapy tutawaçlaryny, aýna gapy tutawaçlaryny, gapy enjamlary esbaplaryny, binagärlik enjamlaryny ösdürýän täze döredilen dinamiki enjam markasydyr.Her bir müşderä höwes we arzuw bilen hyzmat etmegi maksat edinýäris....
  Koprak oka
 • Owadan jaý laýyk gapy gulpuna baglydyr

  Owadan jaý laýyk gapy gulpuna baglydyr

  Sag gapynyň gulpuny saýlamak gaty möhümdir .Bu diňe bir öý durmuşynda möhüm rol oýnamak bilen çäklenmän, eýsem dürli görnüşleri we görnüşleri hem öý bezegine möhüm pursatlar goşup biler.Kiçijik gapy tutawajy gowy satyn alynmasa, jaýy gowulaşdyrmagyň täsiri ep-esli azalar.Geliň ...
  Koprak oka
 • Russiýada mosbuild gurulýar .. Professional enjamlar sergisi başlamakçy!

  Russiýada mosbuild gurulýar .. Professional enjamlar sergisi başlamakçy!

  Her ýyl gurluşyk enjamlary sergisi ahyrsoňy Russiýada başlandy we isalis hem gatnaşjak bolýar.Booth av Pavilion 3 Hall14 G6123 Sene 29 2022-nji ýylyň 29-njy martyndan 1-nji apreline çenli bu gezek Yalis diňe bir minimal we ... ýaly işleýşi we moda manysy bolan dürli enjam önümlerini görkezmedi.
  Koprak oka
 • GUARD, Adatdan daşary bolmak üçin doguldy

  GUARD, Adatdan daşary bolmak üçin doguldy

  Manhattandan Sidneý opera teatryna, Şimao buludyna we biziň tarapymyza, gapy we penjire önümlerine täze gelen adam hökmünde inçe çarçuwaly aýna gapy dünýä inenden soňky onýyllyklarda özüni ýene-de bir gezek subut etdi.Gapylaryň bu adatdan daşary täze önümi kem-kemden romandan cla çenli ösýär ...
  Koprak oka
 • “YALIS” aýna gapy gulpy ajaýyp durmuşyň nämedigini kesgitleýär

  “YALIS” aýna gapy gulpy ajaýyp durmuşyň nämedigini kesgitleýär

  Jikme-jikliklere bagyşlamakdan Çaltlyk Durmuş söýgüsinden Durmuş Jikme-jikliklere gözegçilik etmekden Täsin şahsyýet, görlüp-eşidilmedik geň galdyryjy ajaýyp durmuş materiallaryny kesgitlemek Çylşyrymlylyk ýokary hilli materiallardan gelýär YALIS GUARD seriýaly aýna gulplar ...
  Koprak oka
 • Täze önüm görkeziş wagty |CHEETAH & Artware

  Täze önüm görkeziş wagty |CHEETAH & Artware

  Durmuşyň dürli taraplary bar, olar kanagatlanarly, üýtgewsiz ýa-da täzelikçi we gyzykly.Hiç haçan konwensiýa duzagyna düşmezligi, wizual hyýallary ýoýmagy we durmuşymyza käbir çeper materiallary goşmagy saýlaýarys.YALIS gapy tutawajy, CHEETAH dünýä indi.I almak ...
  Koprak oka
 • YALIS dizaýner bilen söhbetdeşlik |Hanson Liang

  YALIS dizaýner bilen söhbetdeşlik |Hanson Liang

  Gapy enjamlarynda 12 ýyllyk tejribesi bolan hünärmen öndüriji hökmünde, YALIS minimalist gapy enjamlarynda öňdebaryjy öndüriji, daşky görnüşi dizaýnerleri önümlere daşky görnüşi we janyny berýän döredijilerdir.Bu gün Hanson Liýany çagyrmak bagtymyz ...
  Koprak oka
 • Geljege garamak, YALIS siziň bilen bilelikde öňe hereket eder

  Geljege garamak, YALIS siziň bilen bilelikde öňe hereket eder

  Sözbaşy: COVID-19 sebäpli dörän bulam-bujarlyk kompaniýalary tuneliň ujundaky ýagtylyga tarap hereket etmedi, çykalga tapmak üçin duman bilen ýapyşdy.—— Chinaewropa Bileleşiginiň Hytaýdaky Söwda palatasy tarapyndan 2020-nji ýylyň başynda COVID-19 çykdy.Häzirki wagtda global epidemiýa ha ...
  Koprak oka
 • YALIS Bahar gezelenç işjeňligi

  12-nji maýda YALIS topary Zhongshan Diyin kurortyna baryp gördi.Ol ýerde näme edenlerini barlaň!Howanyň gowy bolmagy bilen, YALIS bahar gezelençlerini geçirdi.12-nji maýda, ...
  Koprak oka
 • COVID-19 epidemiýa döwründe näme edýäris

  Iň täze täzelenmeler Coronavirus-yň dikeldilmegi: 19-njy fewralda Hytaý hökümeti ähli zawodlaryň ýuwaş-ýuwaşdan işe gaýdyp geljekdigini habar berdi.YALIS-iň işgärleri (ofisler we önümçilik bölümi) hemmesi 24-nji fewralda işe gaýdyp gelerler.Hytaý koronawirusa ýokary baha berýär, kärhanalar açylýar, ...
  Koprak oka
 • Biz gaýdyp geldik

  Biz gaýdyp geldik

  24-nji fewralda, Aý täze ýyldan soň açylmagy adaty bolşy ýaly, ýerine ýetirijiler her gün YALIS işçilerine baýlyk getirmegi umyt edip, uzyn mata aagdarhalary diregleriň üstünde tutup, deprek çalmagy bilen tans etdiler.Emma bu adaty döwür däl....
  Koprak oka

Habaryňyzy bize iberiň: