Habarlar

 • Tutagyň gulpy gurluşy, adatça, bäş bölege bölünýär… ..

  Tutagyň gulpy gurluşy, adatça, bäş bölege bölünýär… ..

  Gapy tutawaçlaryna hakykatdanam düşünýärsiňizmi?Bazarda gulplaryň görnüşleri köpelýär.Häzirki wagtda iň köp ulanylýanlardan biri tutawajyň gulpydyr.Tutuş gulpuň gurluşy näme?Tutagyň gulpy gurluşy adatça bäş bölege bölünýär: tutawaç, panel, ...
  Koprak oka
 • YALIS enjamlary BIG5 DUBAI 2022-e goşular… .. Gelýäris!

  YALIS enjamlary BIG5 DUBAI 2022-e goşular… .. Gelýäris!

  Häzirki wagtda sergä taýynlyk görýäris.“YALIS” diňe bir sink erginli gapy gulplary, magnit gulp korpuslary, müşderileriň öý şkafynyň tutawaç seriýasy, gurluşyk enjamlary we ş.m. ýaly dürli funksional we moda enjam önümlerini görkezmek bilen çäklenmän, müşderileri hem üpjün etdi ...
  Koprak oka
 • BIG-5 sergisi, “Yalis” enjamlary gelýär….Biz taýýar!

  BIG-5 sergisi, “Yalis” enjamlary gelýär….Biz taýýar!

  Uly 5, Dubaýdaky global merkezi bolan Gündogar bilen Günbataryň arasynda derweze bolup hyzmat edýän gurluşyk pudagy üçin iň uly we täsirli waka.“Yalis” Europeanewropa bazaryna hyzmat etmegi we diapazony ösdürmegi maksat edinýän täze döredilen dinamiki enjam markasydyr ...
  Koprak oka
 • Bilim door Gapy enjam enjamlaryny bilmek 丨

  Bilim door Gapy enjam enjamlaryny bilmek 丨

  12. Jaýyň gapysynyň gulpy açyk we ýapyk bina gapylaryna oturdylmalydyr.Adatça apparat gulpy korpusyndan (berkitme gapysy we penjire enjamlary, dolandyryş mehanizmi we tormoz mehanizmi goşmak bilen), gulplama ýüz plastinkasy, tutawaç, gapak plastinasy we ş.m. gulp dili di ...
  Koprak oka
 • Bilim Flo Gaty zeýkeşiň ululygy we görnüşi

  Bilim Flo Gaty zeýkeşiň ululygy we görnüşi

  Zemin zeýkeşleriniň dezodorizasiýasy barada aýdylanda, her kim munuň bilen gaty tanyş bolmaly.Adatça maşgala hammamlarynyň bezeginde ulanylýan enjam.Onuň öndürijilik görkezijileriniň hili öý howasynyň ýagdaýyna gönüden-göni täsir eder.Şonuň üçin köp kiçi partn ...
  Koprak oka
 • Heý, bu biziň täze gapy enjamlarymyz markasy - IISDOO

  Heý, bu biziň täze gapy enjamlarymyz markasy - IISDOO

  IISDOO Europeanewropa bazaryna hyzmat etmegi maksat edinýän we içerki gapy tutawaçlaryny, aýna gapy tutawaçlaryny, gapy enjamlary esbaplaryny, binagärlik enjamlaryny ösdürýän täze döredilen dinamiki enjam markasydyr.Her bir müşderä höwes we arzuw bilen hyzmat etmegi maksat edinýäris....
  Koprak oka
 • Gapynyň gulpuny ulanmak we hyzmat etmek

  Gapynyň gulpuny ulanmak we hyzmat etmek

  Gapy gulplaryndan penjire gulplaryna, çekme tutawajyndan gulplary dolandyrmak üçin her gün tutawaçlara degýäris, ýöne gapynyň gulplaryny nädip saklamalydygyny we gurulýandygyny anyk bilýärismi?Indiki, enjamlaryň gulplaryny töwekgelçiliksiz ulanmak we saklamak barada size hökman habar bererin.Bejeriş işine serediň ...
  Koprak oka
 • Halkara öňdebaryjy gapy gulplama enjamlary markasy şu ýerde!

  Halkara öňdebaryjy gapy gulplama enjamlary markasy şu ýerde!

  1. Gapy gulplarynyň haýsy görnüşleri bar?Jemgyýetiň yzygiderli ösmegi bilen, apparat gapy gulplama elementleriniň aýratynlyklary barha köpelýär we her bir enjam gulpunyň dürli amaly aýratynlyklary bar.Gapy gulplaryny daşarky gapy gulplaryna (ogurlyga garşy gulplar), otagda ...
  Koprak oka
 • Gapy kärhanalary üçin apparat çözgütleri bilen üpjün edýän gapy tutawajy

  Gapy kärhanalary üçin apparat çözgütleri bilen üpjün edýän gapy tutawajy

  Gapynyň agzy, göze ilmeýän hem bolsa, ünsden düşürilmeli däldir.Öý durmuşynda diňe bir möhüm funksional rol oýnamak bilen çäklenmän, dürli görnüşleri we stilleri öý bezegine-de möhüm pursatlar goşup biler.Aýdylyşy ýaly, kiçijik gapy tutawajy “jikme-jiklikler üstünligi ýa-da şowsuzlygy kesgitleýär” ...
  Koprak oka
 • Apparat hiline nädip baha berip bileris?

  Apparat hiline nädip baha berip bileris?

  Apparat esbaplary üçin marka önümiň hiliniň we önümçilik dizaýnynyň kepili bolup durýar.Gowy marka enjamlary material, dizaýn, önümçilik we ulanmak babatynda birneme berk talaplara eýedir.Qualityokary hilli we çydamlylykdan başga-da, öndürilen önümler hem hu ...
  Koprak oka
 • Gapy tutawaçlaryna hakykatdanam düşünýärsiňizmi?

  Gapy tutawaçlaryna hakykatdanam düşünýärsiňizmi?

  Bazarda gulplaryň görnüşleri barha köpelýär.Häzirki wagtda iň köp ulanylýan biri tutawajyň gulpydyr.Tutuş gulpuň gurluşy näme?Tutagyň gulpy gurluşy, adatça, bäş bölege bölünýär: tutawaç, panel, gulp korpusy, gulp silindri we esbaplar.Aşakdakylar tanyşdyrar ...
  Koprak oka
 • Görünmeýän gapy gapylary we agaç gapylar we gizlin gapylar

  Görünmeýän gapy gapylary we agaç gapylar we gizlin gapylar

  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5

Habaryňyzy bize iberiň: