Ösüş prosesi

1990-njy ýyldan bäri IISDOO Design, ähli önümçilik prosesi bolup geçýän Hytaýdaky zawodlarynda gapy tutawaçlaryny öndürýär.IISDOO Design dürli ýurtlara ýokary derejeli gapy tutawaçlaryny iberýär.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin bazaryň tizligini saklap, IISDOO marka düşünjesini ýaýratdy we öz önümlerini ösdürdi.Hytaýda dizaýn edilen we dünýäde satyljak Hytaýyň iň ýokary standartlaryna laýyk gelýän häzirki zaman gapy enjamlary.

Gapy

IISDOO markasynyň döremegi, "ýokary hilli" diýen ýaly obsesif gözlegden gelip çykýar.

gaty üpjün ediji

Markany esaslandyryjy ony Angliýada öwrendi we Europeanewropa kompaniýalaryna baryp gördi
Whyewropada dünýä belli lýuks markalarynyň näme üçin köpdügine düşüniň
"Europeanewropa ussatlygynyň" ýokary standartlary we ýokary talaplary sebäpli takyk.
Her önümi ýokary hilli sungat eseri ediň

täze gapy tutawajy2

Öz gapy enjamlarynyň markasyny döretmegi ýüregine düwdi
Her gapy tutawajynyň, her binagärlik enjamynyň asyl dizaýny
Her prosesi täzeläň we ýokary tehnologiýaly enjamlary ornaşdyryň
Müşderilere zerur zadyň ýokary hilli önümler we oýlanyşykly hyzmat mümkinçilikleri bolandygyna düşünýär
IISDOO hiç wagt durmaýar

Kem-kemden has gowy eserlerimiz bar
Markamyz hemmeler tarapyndan söýülýär we tanalýar


Habaryňyzy bize iberiň: