Gözleg we gözleg topary

Gowy dizaýn adamlary diňe bir gözellikden lezzet almaga däl-de, eýsem döwrüň tendensiýasyny duýmaga we hakyky amaly zerurlyklary kanagatlandyrmaly.2014-nji ýyldan soň minimalist stil Europeewropada meşhur bolup başlady we 2017-nji ýylda Hytaýda ösüp başlady. IISDOO dizaýnerleri bazar meýillerini yzarladylar we dizaýn stillerini ösdürmegi dowam etdirdiler.Europeanewropanyň kaşaň dizaýn gapy tutawajy, mebel tutawajy, döwrebap stil gapy tutawajy, ekologiki gapylar üçin minimalist gapy tutawajy, funksional gapy tutawajy, täze hytaý stiliniň gapy tutawajy, IISDOO ädim ädimleri gapy enjamlary bilen bazaryň arasyndaky baglanyşygy çuňlaşdyrýar we agaç gapylara, aýna gapylara, öý meýdançasyna, innowasiýa dizaýny üçin söwda meýdançasyna üns beriň we müşderiler üçin agyry nokatlaryny çözüň.

senetçilik önümleriniň derejesi we önümleriň hili

Ylmy we gözleg topary

Ajaýyp gurluş gözlegleri we ösüşi müşderileriň isleglerine esaslanmalydyr we bazara yzygiderli baryp görmek arkaly innowasiýada täze üstünlikleri gözlemelidir.IISDOO R&D topary döredilende diňe işleýiş tehnologiýasy bardy.Soň bolsa, bu prosesi berk gözegçilikde saklady, soňra garaşsyz gözleglere we gurluşy ösdürmäge gitdi we ahyrynda toparyň gurluşyna has köp önüm maglumatlary goşdy.Her bir ösüş hil taýdan böküşdir.Gözleg we ösüş işinde IISDOO üçin hem uly girdeji.

BIZI R& gözleg toparymyz

TEAM

Gözleg we gözleg işleri hökmünde, gündelik işindäki önümleriň senetçilik derejesini we önümleriň hilini üpjün etmek üçin her bir prosese berk gözegçilik edýär.Hünärmentleriň derejesini we önümleriň hilini üpjün etmekden başga-da, bazaryň we müşderileriň isleglerine görä täze senetleri yzygiderli ösdürýär.

Kamhung · C.

Ylmy barlaglar dolandyryjysy

Ylmy-barlag dolandyryjysy hökmünde önümleriň senetçilik derejesini we önümleriň hilini üpjün etmek üçin gündelik işindäki her bir prosese berk gözegçilik edýär.Hünärmentleriň derejesini we önümleriň hilini üpjün etmekden başga-da, bazaryň we müşderileriň isleglerine görä täze senetleri yzygiderli ösdürýär.

 

https://www.yalisdesign.com/rd-team/

Aagondarha · L.

Amal inereneri

Gündelik durmuşdan ylham alýar, häzirki zaman moda tendensiýalaryny birleşdirýär we önümleri has dartgynly, ýöne has owadan we minimalizme has ýakyn etmek üçin materiallaryň we üstki bezegleriň kontrastyny ​​ulanýar.

https://www.yalisdesign.com/rd-team/

Hanson · L.

Daş görnüşi dizaýneri

Her önüm dizaýnyna höwesini goýýar, baky we minimal sungaty yzarlaýar we döredijilikli we ýönekeý durmuşy goldaýar.Üýtgeşik setir duýgusy onuň ajaýyp aýratynlygydyr we asyl dizaýn düşünjelerini täsin çeper enjam önümlerine öwürmek isleýär.

https://www.yalisdesign.com/rd-team/

Bir · W.

gurluşyk inereneri

Gurluş gözleginde we ösüşinde on ýyllyk tejribesi bar we 100-den gowrak önümi ösdürmek taslamalaryna gatnaşdy.Önümler barada aýratyn düşünjeleri bar we müşderiler tarapyndan ýokary baha berilýär.

https://www.yalisdesign.com/rd-team/

Sin · M.

Gurluşyk inereneri

Önüm gözlegleri we ösüşi onuň iň halaýan karýerasydyr.Onuň onlarça gurluş patent şahadatnamasy bar we amaly taýdan yzygiderli täzelenmegi halaýar.

BIZ Döredýäris

BIZ BOLANOK

BIZ ÇÖZGÜN


Habaryňyzy bize iberiň: