YALIS topary

Gözleg we gözleg topary

1. Bazar aragatnaşygy: YALIS R&D topary daşky görnüşi ösdürmäge, gurluşyň innowasiýasyna, tehnologiýa gözleglerine we beýleki önüm çözgütlerine bagyşlanan gözleg bölümidir.Her ýyl köpçülige 8-10 sany täze stil dizaýny gelýär.

2. Her prosedurada islän zadyňyzy dörediň: garalama dizaýnyndan başlap, 3D çap etmek, galyplamak, her proseduranyň stil we üns bilen döredýändigine göz ýetirýäris.

Önümçilik we satuwdan soň müşderilerimize ýokary derejeli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin her bir prosese doly üns berýäris.

Marketing bölümi

Güýçli marketing bölümi bir kompaniýanyň işini ösdürýär we önümler, hyzmatlar üçin satuwy we bazaryň we müşderileriň tizligini berk saklaýar.YALIS-iň özüne degişli.Bazary wagtal-wagtal yzarlaýan höwes bilen ýaşlar.Bazaryň zerurlyklaryndan ugur alyp, mahabat, satuw we önümçilik bölümlerinde strategiýalary üpjün edýärler.Şeýle hem, lomaý satyjylarymyza / wekillerimize öz işlerini nädip gowy alyp barmalydygy barada kömek hödürleýärler.

Halkara hyzmatdaşlyk bölümi

Halkara hyzmatdaşlyk bölümi, her sebit bazaryndaky we sebitdäki iň esasy distribýutorlar, gapy öndürijiler we potratçylar bilen birlikde esasy oýunçylar bilen hyzmatdaşlyga ünsi jemleýär.Işewürlik maslahatyny berýärler we işiňiziň geljekde ösmegi üçin hyzmatdaşlyga mynasyp ygtybarly topar.

Hil gözegçiligi bölümi

Her bir proses güýçli QC bölümimiz tarapyndan berk gözegçilikde saklanýar, YALIS önümçilik prosesinde we üpjün edijini saýlamak proseduralarynda hiline ýakyndan gözegçilik edýär we gözegçilik edýär.Her bir proses, erbet hilli önümleriň bazarda satylmagyna ýol bermeýäris.Gapy açylanda ýa-da ýapylanda tutawaçlaryň erkin bolmazlygy üçin ähli esasy armaturlar we bölekler birin-birin barlanýar.


Habaryňyzy bize iberiň: