Ekologiki gapy enjamlary çözgüdi

Alýumin çarçuwaly agaç gapylar diýlip hem bilinýän ekologiki gapylar, adatça beýikligi 2,1 m bilen 2,4 m aralygynda.Ekologiki gapylaryň täze we dürli görnüşleri bar, sebäbi gapy ýüzleri erkin birleşdirilip, gapy bilen çalşylyp bilner.Ekologiki gapylar we minimalist gapylar (göze görünmeýän gapylar we potolokly gapylar) ikisi hem alýumin çarçuwaly agaç gapylar, sebäbi ekologiki gapylar minimalist gapylardan has tygşytly, şonuň üçin orta derejeli ýaş müşderileriň köpüsi ekologiki gapylary saýlar.

A meýilnama:

Ultra inçe Rosette & Escutcheon + IISDOO gapy tutawaçlary

IISDOO ultra inçe gapy tutawaç rozetasynyň galyňlygy 5 mm, bazardaky gapy tutawaç rozetasynyň köpüsi 9mm bolanda has inçe we has gysga.

1. Rozetanyň galyňlygy bary-ýogy 5mm, has inçe we has ýönekeý.

2. Gapynyň tutawajyny asmak aňsat bolmaz ýaly, bahar mehanizminde bir taraplaýyn gaýdyp gelýän bahar bar.

3. Jübüt çäk gurluşy, tutawajyň aýlanma burçunyň çäklidigini üpjün edýär, bu tutawajyň hyzmat möhletini netijeli uzaldýar.

4. Bahar mehanizmi has ýokary berkligi we deformasiýanyň öňüni alýan sink ergininden ýasalýar.

B meýilnamasy:

Mini Rosette & Escutcheon + IISDOO gapy tutawaçlary

IISDOO bölünen gulpuň rozetkasynyň we eskutonynyň diametrini azaltdy we iň soňky moda tendensiýasyna görä, gapy bilen bir uçarda ýerleşýän gapyda rozetka we eskuton örtülendir.

1. Gapynyň açylmagyny we ýapylmagyny has dymdyryp bilýän sessiz magnitli ölüm gulpy gabat gelýär.

2. Mini açar düwmesi bazardaky adaty ululykdan has dar.

3. Giriş funksiýasy we gizlinlik funksiýasy islege bagly bolup biler.

b-1 meýilnamasy
b-2 meýilnamasy

Habaryňyzy bize iberiň: