Minimalist gapy enjamlary çözgütleri

80-nji we 90-njy ýyllaryň esasy sarp edijilere öwrülmegi we minimalistik stiliň we ýöriteleşdirilen öýleriň meşhurlygy bilen gapy senagaty we alýumin profil senagaty bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin minimalistik gapylary (göze görünmeýän gapylary we potolokly gapylary goşmak bilen) ösdürdi.

Minimalist gapylar diňe bir giňişligi wizual giňeltmek bilen çäklenmän, giňişligiň bitewiligini saklamak üçin umumy giňişlik bilen birleşip bilýär.Şonuň üçin IISDOO minimalist gapylaryň bu aýratynlyklaryna esaslanyp minimalist gapy tutawajy gulplaryny döretdi.

A meýilnama:

MULTIPLICITY seriýaly gapy tutawaçlary

Gapynyň tutawajyny we gapysyny birleşdirmek maksady bilen, IISDOO goşmaça effekt gazanmak üçin esasan ýokary derejeli minimalist gapylar üçin 2020-nji ýylda MULTIPLICITY seriýasyny çykardy.

1. Gapy tutawajyny goýmak, gapy bilen ajaýyp kombinasiýa bolup biler ýaly, gapylaryň üstünde ulanylyp bilner.

2. Tutga minimalist gapynyň alýumin çarçuwasy bilen birmeňzeş bejerilip bilinýän alýumin profilinden ýasaldy.

3. Zorluga garşy patentiň açylmagy, gapynyň tutawajyny asmagy aňsatlaşdyrmaýar we hyzmat möhletini uzaldýar.

4. Bolt, çyzylmazlyk üçin neýlon ýeň bilen örtülendir.

5. Düzülip bilinýän iş taşlaýyş, gurnama kynlygyny azaldyp, gurnamagyň netijeliligini ýokarlandyryp biler.

未 命名 -2

B meýilnamasy:

B-1 meýilnamasy

RAINBOW

Minimalist gapylaryň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, IISDOO RAINBOW seriýaly gapy tutawaçlaryny hem döretdi.MULTIPLICITY ýaly, RAINBOW giňişligiň bitewiligini saklamak üçin gapy tutawajynyň gulplaryny we gapylaryny birleşdirmek düşünjesine-de eýerýär.

1. Gapy tutawajyny goýmak, gapy bilen iň oňat utgaşyk bolup biler ýaly, gapylaryň ýüzüni ulanyp bolýar.

2. Tutga minimalist gapynyň alýumin çarçuwasy bilen birmeňzeş bejerilip bilinýän alýumin profilinden ýasaldy.

3. Panel gulpunyň merkezi aralygy 40mm-den 45mm-e üýtgedilýär we gapy tutawajynyň eplenýän deşigi, düwmäni öwürende eliň tutawa degmezligi üçin üýtgeşik dizaýny kabul edýär.

4. Bir taraplaýyn bahar gurluşy, gapynyň tutawajynyň asylmagynyň öňüni alýar.

5. Gapy tutawajynyň ini 40mm bolup, adam eliniň ululygyna has laýyk gelýär we duýgyny güýçlendirýär.

B-2 meýilnamasy

Gizlenen gapy halkalary

Gizlenen gapy çeňňegi, minimalist gapylaryň gözelligini bozmazdan, adaty halka funksiýasyna eýedir.IISDOO MULTIPLICITY seriýasy we RAINBOW seriýalary bilen minimalist gapylaryň gözelligini hasam artdyryp bilerler.

heye1
heye2

Habaryňyzy bize iberiň: