Inçe çarçuwaly aýna gapy tutawaç gulp çözgütleri

Minimalist stilleriň meşhurlygy bilen, inçe çarçuwaly aýna gapylar, aç-açanlygy we ýokary düşünjesi sebäpli öýi abadanlaşdyrmak bazaryndaky esasy orny eýeleýär.

Şeýle-de bolsa, bazardaky aýna gapy gulplaryny inçe çarçuwaly aýna gapylar bilen deňeşdirmek kyn.Bazar gözlegleriniň köpüsi arkaly, YALIS inçe çarçuwaly aýna gapynyň müşderileriniň içerki gurluşy, az warianty we deňi-taýy bolmadyk stil we ş.m. ýaly kynçylyklara duçar bolandygyny öwrendi.Şol sebäplere görä, YALIS aýna gapy tutawaç gulplarynyň we inçe çarçuwaly aýna gapylaryň işleýşini we çeperçiligini birleşdirýär, aç-açanlygy we ýokary derejäni saklaýar.

A meýilnama:

KÖPÇÜLIK

KÖPÇÜLIK we aýna bölekleri alýumin profilinde ýasalýar we CNC maşynlary tarapyndan gaýtadan işlenýär.Diňe garnituralaryň takyklygy ýokary bolman, eýsem aýna gapy tutawaçlary we aýna gapylary bitewi effekt gazanyp bolar ýaly, inçe çarçuwaly aýna gapylaryň çarçuwasy bilen birmeňzeş edilip bilner.

1. Patentlenen debriya structure gurluşy zorlukly açylmagyna garşy bolup biler we tutawaçlaryň asylmagynyň öňüni alyp biler.

2. MULTIPLICITY magnitli berkitme gulpy bilen gabat gelýär, gapy tutawajynyň gulpy açylanda we ýapylanda sesini peseldip biler.

3. Bir aýnaly gapylar we goşa aýnaly gapylar üçin amatly.

4. Düzülip bilinýän iş taşlaýyş gurnama kynlygyny azaldyp biler.

未 命名 -2

B meýilnamasy:

b-1 meýilnamasy

Gorag

Inçe çarçuwaly aýna gapylaryň meşhurlygy bilen, köp aýna gapy öndürijileri önümlerini kostýumçylaryň isleglerine laýyklaşdyrýarlar, ýöne şol bir wagtyň özünde gapy enjamlarynyň önümlerini has bäsdeşlik we girdeji getirip bilmejekdigine göz ýetirerler.Şonuň üçin, YALIS inçe çarçuwaly bir aýnaly gapylar üçin GUARD seriýaly aýna gapy tutawajy gulpuny döretdi.

1. GUARD magnitli berkitme gulpy bilen gabat gelýär, gapyny has dymýar.

2. Material alýumin profil bolup, aýna gapy çarçuwasy bilen birmeňzeş edilip bilner.

3. Rozet, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin aýna gapy çarçuwasynyň ululygyna görä düzülip bilner.

4. Bir aýnaly gapylar üçin amatly.

292 线 图

C meýilnamasy:

c-1 meýilnamasy
c-2 meýilnamasy
c-3 meýilnamasy

J: Aýna bölekleri + YALIS gapy tutawaçlary

90 mm inedördül aýna bölek + YALIS gapy tutawaçlary

1. Material sink erginidir.

2. Bir aýnaly aýna gapylar we goşa aýnaly gapylar üçin amatly.

3. Gizlinlik funksiýasy we giriş funksiýasy saýlanyp bilner.

B. B Aýna bölekleri + YALIS gapy tutawaçlary

1. Aýna bölekde reňkli aýnanyň öňüni almak üçin içerki rezin zolaklar bar.

2. Bir aýnaly gapylar we goşa aýnaly gapylar üçin amatly.

3. YALIS gapy tutawaçlarynyň hemmesine gabat gelip biler.

4. Gizlinlik funksiýasy we giriş funksiýasy saýlanyp bilner.

5. Sessiz magnitli ölüm gulpuna gabat geldi.

meýilnama cb

Habaryňyzy bize iberiň: