Çaga otagynyň gapy enjamlary çözgüdi

IISDOO otagdaky çagalaryň howpsuzlygyna üns berýär.Çagalar otagda tötänleýin gulplamak, içerde süýşmek, duýdansyz ýagdaýlar we ş.m. ýaly hadysalara ýykgyn edýärler, şonuň üçin çagalar otagy üçin çaga garşy gorag gapysy gerek, bu ene-atalara howpdan gaça durmak we howpsyz gurşaw döretmek üçin gyssagly gapyny açmaga mümkinçilik berýär. Çagalar.

1. IISDOO-nyň hemmesi bilen gabat gelip bilergapy tutawaçlary.

2. Duýdansyz ýagdaý ýüze çykanda daşardan gyssagly ýiti gural bilen çeňňegi çykaryp bilersiňiz.

3. Içerki gurluşyň innowasion gurnama ädimleri, gurnamany has aňsatlaşdyryp biler.

çagalar otagynyň gapy enjamlary çözgüdi2
çagalar otagynyň gapy enjamlary çözgüdi

Habaryňyzy bize iberiň: