YALIS enjamlary BIG5 DUBAI 2022-e goşular… .. Gelýäris!

apparat ilikleri jaý dizaýny öý dizaýny

Häzirki wagtda sergä taýynlyk görýäris.YALIS diňe bir dürli görnüşleri görkezmediişleýän we moda enjamlarysink garyndysynyň gapy gulplary, magnitli gulp korpuslary, müşderileriň öý şkafynyň tutawaç seriýasy, gurluşyk enjamlary we ş.m. ýaly önümler müşderilere aşa dar aýna bilen üpjün etdi.

 

Biz muňa ynanýarysgapy gulplama çözgüdiköp sanly daşary ýurtly telekeçiniň öwgüsini we dostlugyny özüne çekdi, YALIS-iň täsin özüne çekijiligini we güýçli güýjüni dünýä görkezdi, şeýle hem bu kompaniýanyň içerki we daşary ýurt bazarlaryny ösdürmegi we göwnünden turýan resminama gowşurmagy üçin berk binýat döretdi.

 

döwrebap jaý dizaýny gapy gulpy

“Big 5” 40 ýyldan gowrak wagt bäri Eastakyn Gündogarda, Afrikada we Günorta Aziýada täze işewürligi üpjün etmek üçin dünýä gurluşyk pudagy üçin deňi-taýy bolmadyk platforma üpjün etdi: Göni önüm sergileri, Bilim alyş-çalşygy, Torlaýyn mümkinçilikler.

 

 ýatylýan otagyň içerki dizaýny

Tejribeli synag önümçilik bölümi bar we bölümiň içerki işgärleri bu pudakda köp ýyllyk tejribä eýe.Dürli ulanyş synaglary arkaly, önümi ösdürilende müşderiniň ulanylyşynda we önümçiliginde garaşylmadyk ýagdaýlary we ýüze çykyp biljek kynçylyklary ýüze çykarmak we olaryň öňüni almak amatlydyr.Synag önümçilik bölümi daşarky abraýly üçünji tarap guramalary bilen hem baglanyşar we önümlerimiz üçin pudak tarapyndan ykrar edilen üçünji tarap abraýly synaglary geçirer;

 

 gapy bir gatly jaý dizaýny bilen işleýär

Her ýyl gurluşyk enjamlary sergisi ahyrsoňy Dubaýda başlandy we IISDOO ýakyn wagtda sergä çykar.

Pawilion: Söwda merkezi Arena

BoothArH201-2

Sene 5-8-nji dekabr, 2022

 

Satuw bölüminden başga-da, kompaniýanyň önümleriniň artykmaçlyklaryna we bazaryň üns merkezine görä marketing materiallaryny ýasap biljek marketing topary bar, bu dilerlerimize bazardaky marketing işlerini amala aşyrmak üçin;meselem, Sergi zalynyň ýerleşiş dizaýny, önümi surata düşürmek,reklama dizaýny, wideo önümçiligi, katalog dizaýny, tor mahabaty, sosial media mahabaty we ş.m.

 

döwrebap jaý dizaýny döwrebap jaý dizaýny gapy gulpy

Kompaniýanyň satuwy içerki bazary wehalkara bazary, we dürli bazarlaryň önüm artykmaçlyklaryny we bazar isleglerini özüne çekip biler we has köp bazara gönükdirilen önümleri ösdürip biler;


Iş wagty: 30-2022-nji sentýabr

Habaryňyzy bize iberiň: