Içerki gapylar üçin profil gapy gulpy

Içerki gapylar üçin profil gapy gulpy

Gysga düşündiriş:

Material: alýumin garyndysy

Mortise: EURO standart berkitme gulpy

Duz spreý synagy: 72-120 sagat

Synag sikli: 200,000 gezek

Gapynyň galyňlygy: 38-50mm

Arza: täjirçilik we ýaşaýyş jaýy

Adaty gutarmalar: mat gara we gara, mat gara we ak


 • Eltip bermegiň wagty:Tölegden 35 gün soň
 • Min.Order mukdary:200 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 50000 bölek / bölek
 • Töleg möhleti:T / T, L / C, kredit kartoçkasy
 • Standart:EN1906
 • Şahadatnama:ISDO9001: 2015
 • Duz spreý synagy:240 sagat
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  272
  içki gapy tutawajy
  gapy tutawajy

  Önüm aýratynlygy

  Minimalist dizaýn

  Gapynyň artykmaçlyklaryny doly ulaltmak, adaty zynjyrlary döwmek we çäkli giňişlikde umumy öý dizaýnynyň çäksiz dizaýn manysyny görkezmek üçin YALIS minimalist gapy tutawajy gulpuny görünmeýän gapylara, potolokly gapylara ulanyň.

   

  Custöriteleşdirilen önüm

  Gapynyň tutawajy, jaýyň umumy görüş täsirini ýokarlandyrmak üçin alýumin gapy çarçuwasy bilen birmeňzeş gutaryp bilýän alýumin garyndysyndan ýasalýar.Minimalist gapy tutawajyny goýmak, gapynyň ýüzüne meňzeş material bilen ýasalyp bilner, bu bolsa gapy bilen ajaýyp birleşmä öwrülýär.

   

  Zorluga garşy açylyş gurluşy

  KÖPÇÜLIK, zorluga garşy açylyş patenti bar.Açylyş burçy 23 ° bolup, tutawajyň asylmagynyň öňüni alyp we maşgala howpsuzlygyny gorap biler.

   

  Magnit Latch gulpy

  Magnit berkitme gulpynyň sikl synagy, uzak möhletli ulanylmagyny üpjün edýän 200,000-den gowrak gezek ýetdi.Düzülip bilinýän zarba korpusy gurnamagy has aňsatlaşdyrýar.Daşarky neýlon ýeňli sink garyndysy, açylmagyny we ýapylmagyny aňsatlaşdyryp biler we ses päsgelçiligini azaldyp biler.

   

  YALIS önümleri eser hökmünde görýär we tejribäniň sahnanyň ýeke-täk açarydygyny bilýär.Jaýy özleşdirmegiň umumy tendensiýasynda YALIS öý stiliniň bitewiligini yzarlaýar.KÖPÇÜLIK, hakykatdanam gapy tutawaçlary we gapylary biri-birini doldurmaga mümkinçilik berýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: YALIS dizaýny näme?
  J: YALIS Design orta we ýokary derejeli gapy enjamlary çözgüdi üçin öňdebaryjy marka.

  S: OEM hyzmatyny hödürlemek mümkin bolsa?
  J: Häzirki wagtda YALIS halkara markasy, şonuň üçin sargyt boýunça marka paýlaýjylarymyzy ösdürýäris.

  S: Marka paýlaýjylaryňyzy nireden tapyp bilerin?
  J: Wýetnamda, Ukrainada, Litwada, Singapurda, Günorta Koreýada, Baltika, Liwan, Saud Arabystany, Bruneý we Kiprde distribýutorymyz bar.Beýleki bazarlarda has köp distribýutor ösdürýäris.

  S: marketerli bazardaky paýlaýjylaryňyza nähili kömek eder?
  A:
  1. Biziň paýlaýjylarymyz üçin sergi otagynyň dizaýny, mahabat materiallarynyň dizaýny, Bazar maglumatlary ýygnamak, internet mahabaty we beýleki marketing hyzmaty ýaly marketing toparymyz bar.
  2. Satuw toparymyz, ýerli has gowy we çuňňur ösüş üçin bazar gözlegleri üçin bazara baryp görer.
  3. Halkara söwda markasy hökmünde, markamyzy bazara çykarmak üçin professional enjamlar sergilerine we Russiýada MOSBUILD, Germaniýanyň Interzum ýaly gurluşyk material sergilerine gatnaşarys.Şeýlelik bilen biziň markamyz ýokary abraýa eýe bolar.
  4. Täze önümlerimizi bilmek üçin paýlaýjylar ileri tutarlar.

  S: Siziň paýlaýjylaryňyz bolup bilerinmi?
  J: Adatça bazardaky TOP 5 oýunçysy bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Satuw topary, marketing we mahabat kanallary bolan oýunçylar.

  S: Bazardaky ýeke-täk paýlaýjyňyz bolup bilerinmi?
  J: Biri-birimizi tanamak zerur, bize YALIS markasyny mahabatlandyrmak üçin anyk meýilnamaňyzy teklip ediň.Soleke-täk paýlaýjy bolmak mümkinçiligini has köp ara alyp maslahatlaşyp bileris.Bazar ýagdaýyňyzy göz öňünde tutup, her ýyl satyn almak maksadyny sorarys.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: