BIG-5 sergisi, “Yalis” enjamlary gelýär….Biz taýýar!

apparat ilikleri jaý dizaýny öý dizaýny

 

 

Uly 5, gurluşyk pudagy üçin iň uly we iň täsirli waka

Dubaýdaky global merkezi, Gündogar bilen Günbataryň derwezesi hökmünde çykyş edýär.

 

Yalis täze döredilen dinamikienjam markasy, Europeanewropa bazaryna hyzmat etmäge gönükdirilen we birneme ösdürýärIdaşky gapy tutawaçlary,aýna gapy tutawaçlary, gapy enjamlary, binagärlik enjamlary.

 döwrebap jaý dizaýn gapy gulpy gapy tutawajy

 

Her ýyl gurluşyk enjamlary sergisi ahyrsoňy Dubaýda başlandy we isalis hem gatnaşjak bolýar.

Pawilion: Söwda merkezi Arena

Booth : ArH201-2

Sene : 5-8 Dekabr, 2022

 

 Öňdebaryjy enjam zawody

“Yalis Hardware” häzirki zaman adamlary üçin has gowy ýaşaýyş meýdançasyny we ýaşaýyş durmuşyny döretmäge ünsi jemleýär we güýçli täze bäsdeşlik artykmaçlyklaryny görkezip, önümiň hili, önüm zynjyry, dizaýn we ösüş we garaşsyz markalar babatynda yzygiderli optimizasiýa we gowulaşýar.“Yalis Hardware” dünýädäki müşderilere dizaýn enjamlarynyň marka güýjüni görkezýär.Daşary ýurtly täjirler görüp bilerler“Yalis” enjamlary we Italiýanyň güýji. 

 

 Öňdebaryjy enjam zawody

“Yalis Hardware” hususy we döwlet pudaklaryndan ýokary derejeli karar berýänler bilen duşuşýar, önümleriňizi gönüden-göni ýerleşdiriňalyjylaryň elleriwe potensial müşderilere güýçli satuw habaryny beriň.Hünärmenleriň ýolbaşçylygyndaky mazmun, bilim ýolbaşçylary weiň soňky önümlerbu siziň işiňizi öňe sürer.


Iş wagty: 30-2022-nji sentýabr

Habaryňyzy bize iberiň: